Nhóm cấp 3

Thứ tự Tên file Tải về
1 LED MPLAYER (Q1-Plus / Q1-Pro). Download
2 LED PLAYER (Card A2c,A4 U4, T8, XC2, XC4, .... Download
3 Phần mềm HD2020 / HD2018 dùng cho card W60, W62, W63, WF2, WF4, W60-75... Download
4 Phần mềm HDSET dùng cho card A3, A4, A5, A6, T901.... Download